Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „gdpr”) je Platinum Sqaure (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou

Platinum Square
VAT
Se sídlem Office-2904, Concord Tower, Media City, Dubai U.A.E
E-mailová adresa info@platinumsquare.cz
Tel (+ 420) 792 562 840

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo čI nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden čI více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
Plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. B) gdpr,
Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. F) gdpr,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. A) gdpr ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší rezervace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při rezervaci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace (jméno a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro rezervaci na eventzy, bez poskytnutí osobních údajů není možné rezervaci na  ze strany správce plnit,
Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 gdpr. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
Zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním webu,
Zajišťující marketingové služby,
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo eu) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v gdpr máte
Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 gdpr,
Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 gdpr, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 gdpr.
Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 gdpr.
Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 gdpr a
Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 gdpr.
Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. Iii těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložIšť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložIšť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vašI e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2022

Společnost Platinum Square se zavázala poskytovat vysokou úroveň odbornosti a zákaznického servisu při prodeji nebo pronájmu nemovitostí v Dubaji.

Naše kancelář v Dubaji

Office-2904, Concord Tower, Media City, Dubai U.A.E Číslo naší licence 852403 

Kontaktní osoba

Ing. Dávid Lehotský
Sales manager pro Evropu

Dostupné kontakty
Zavolejte mi ihned

+420 792 562 840

NEBO MI NAPIŠTE E-MAIL

info@platinumsquare.cz

Spoločnosť Platinum Square sa zaviazala poskytovať vysokú úroveň odbornosti a zákazníckeho servisu pri predaji alebo prenájme nehnuteľností v Dubaji.

Naša kancelária v Dubaji

Office-2904, Concord Tower, Media City, Dubai U.A.E

Kontaktná osoba

Ing. Dávid Lehotský
Sales manager pre Európu

Dostupné kontakty
Zavolajte mi ihneď

+421949361477

Alebo mi napíšte email

info@platinumsquare.cz

Copyright © 2024 – platinumsquare.cz – Všechna práva jsou vyhrazena.

Login

Register

terms & conditions